3927

Motioun Refusé(e)

Étude au sujet de la « Gestion locative sociale »

Méi gesinn

Iwwer den Dossier

Étude au sujet de la « Gestion locative sociale »

3927 Refusé(e)
Update · 29.06.2022
Vote
29.06.2022
Méi gesinn
Informatiounen
Type
Motioun
Datum vum Depot
29.06.2022
Date d'évacuation
29.06.2022

Referenzen un den Dossier

Aktivitéiten um Dossier

Aktivitéiten um Dossier
Date Description Intervenant Links an Dokumenter
29.06.2022 Déposé(e) en séance publique n°63 Félix Eischen
29.06.2022 Voté(e) refusé(e) en séance publique n°63
rejetée par 33 voix contre 21 voix et 4 abstentions
Chambre des Députés

Résumé vun de Votten