D’Geschicht vun de Chambergebaier

   

D’Chambergebai ass een ëffentlecht Gebai mat enger laanger Geschicht.

Déi éischt Assemblée ass am  Hôtel de Gouvernement.

No der Onofhängegkeet vun 1839, siégéiert d’Assemblée vun de Staaten, déi herno d’Chamber gëtt, am Hôtel de Gouvernement. Méi spéit ass den Hôtel de Gouvernement de groussherzogleche Palais  an d’Séance vum Parlament ginn an der Stater Märei ofgehalen.

Dat aktuellt Gebai vun der Chamber gouf tëscht 1858 an 1860 gebaut

D’Gebaier Wirtgen, Baustert, Hernandez et Heynen um Krautmaart goufen ofgerappt  fir op där Plaz dat neit Chambergebai ze bauen. D’Pläng ware vum Ingenieur Antoine Hartmann. Et war am Ufank net un den Hôtel de Gouvernement ugebaut. Et hat 4 Säiten, déi gothesch a klassesch Elementer esou wéi Elementer aus der Renaissance virweisen.

Rue du Marché-aux-Herbes avec le bâtiment actuel de la Chambre de 1860

Am Joer 1881 gëtt d’Chamber vergréissert an ëmgebaut.

Et geet drëms fir méi grouss Tribünen ze bauen. Opgrond vun deenen Aarbechten, verschwënnt den Tëscheraum tëscht der Chamber an dem Hôtel vun der Regierung.

 

Plan d'aggrandissement de la Chambre

1890 gëtt d’Chambergebai un de Stroumréseau, deen déi Zäit vun enger Privatgesellschaft geréiert ass, ugebonnen.

Am Laf vum 20te Jorhonnert : e puer Projete gi näischt

Vun Ufank un gëtt sech beschwéiert dass d’Raimlechkeeten ze kleng wären. D’Chamber gëtt e puer mol vergréissert. Tëscht 1934 an 1935, gi 7 Projeten fir d‘ Chamber méi grouss ze man, virgestallt, wéi zum Beispill de Bau vun engem weidere Fligel lanscht d‘Waassergaass oder den Ausbau a Richtung vum Gebai Richard, mat engem iwwerdaachten Passage tëscht den zwee Gebaier.

Plans d'aggrandissement de la Chambre avec  passerelle

Kee vun deene Projeten gëtt realiséiert. Och en anere Projet fir d’Chamber ze vergréisseren, vun 1954, kritt keng Suitten. Am Joer 1980 stëmmt d’Chamber e Gesetz dat en neit Chambergebai um Hellechgeescht virgesäit. Och dëst Gebai gëtt ni realiséiert, dat besonnesch wéinst der wirtschaftlecher Kris déi Zäit.

Chambre des Députés sur la place du St.Esprit

Kee vun deene Projeten gëtt realiséiert. Och en anere Projet fir d’Chamber ze vergréisseren, vun 1954 kritt keng Suitten. Am Joer 1980 stëmmt d’Chamber e Gesetz dat en neit Chambergebai um Hellechgeescht virgesäit. Och dëst Gebai gëtt ni realiséiert, dat besonnesch wéinst der wirtschaftlecher Kris déi Zäit.

An den 80eger a 90eger Joren gëtt d‘Chamber méi grouss gemaach a renovéiert.

Am Joer 1985 gëtt d’Gebai a Richtung vum groussherzoglechen Haff vergréissert an och renovéiert.

D’Aarbechten fänken 1997 un a kommen 1999 op en Enn. D’Extensioun a Richtung hënneschten Haff erlaabt et technesch Installatiounen a Lokaler ze bauen, nei Trape gi gebaut, an e Lift fir de Public. D’Salle plénière gëtt och vergréissert. Op d’Plaze vun den Deputéierte komme Computeren an déi elektronesch Kommunikatioun gëtt op den deemols neiste Stand bruecht.

D’Chamberverwaltung kënnt an de Printz/Richard an an de Wiltheim

D’Chamber keeft 1958 d’Gebai Richard op der Nummer 14, an der Waassergaass an installéiert do d‘Bureaue vun hirer Verwaltung. Am Joer 1988 keeft de Staat d’Gebai Printz, op der Nummer 12 an der Waassergaass. Am Laf vun der Zäit breet sech d’Chamberverwaltung op e puer Gebaier aus, haaptsächlech an der rue du St. Esprit. Déi éischt Aarbechten fir d’Gebaier Richard a Printz ze renovéieren fänken 2000 un a kommen 2006 op en Enn. Zanter August 2006, sinn d’Majoritéit vun den Chamberzerwisser an engem renovéierte Komplex an der Waassergaass an um Krautmaart ënnerbruecht. Enn 2010, keeft d’Chamber d’Gebai Wiltheim, eng fréier Bank, vis-à-vis vum Haaptgebai vun der Chamber.