Kalenner vun der Kommissioun

Nächst Reunionen

Keng Reunioun steet un

Weider Reuniounen uweisen
Réunion - 24 Januar 2024
  1. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2023

  2. Présentation du volet « Sports » de l’accord de coalition 2023-2028

  3. Divers

D'Reunioun uweisen
Réunion - 24 Januar 2024
  1. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2023

  2. Présentation du volet « Sports » de l’accord de coalition 2023-2028

  3. Divers

D'Reunioun uweisen

Zesummesetzung an Informatiounen