Délégation luxembourgeoise à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)

D’parlamentaresch Assemblée vun der Organisatioun fir Sécherheet an Zesummenaarbecht an Europa (PA-OSZE)

D’Haaptmissioun vun dëser Assemblée ass et, d’Parlament an d’Aktivitéite vun der OSZE anzebannen. Si intervenéiert an der Evaluatioun an an der Ëmsetzung vun de Missioune vun der OSZE. Si gëtt aktiv, wann et drëm geet, Mechanismen ze entwéckelen, fir Konflikter ze evitéieren an ze léisen, a wann déi demokratesch Institutioune vun de Memberstaate vun der OSZE solle gestäerkt ginn.

Zesummesetzung an Informatiounen

Fir weider Informatiounen
Link