Délégation luxembourgeoise auprès de l'Assemblée Interparlementaire Benelux

D’interparlamentaresch Assemblée vum Benelux (och „Benelux-Parlament“ genannt)

D’Assemblée vum Benelux gëtt de Regierunge vum Benelux Recommandatiounen iwwer Themen, déi mat der Ëmsetzung an dem Fonctionement vun der Wirtschaftsunioun ze dinn hunn. Si këmmert sech ëm de kulturelle Rapprochement an ëm d’Zesummenaarbecht, wat d’Politik no baussen ugeet, an ëm d’Vereenheetlechung vum Droit vun den dräi Länner. Si ka Froe par rapport zu Theeme vun allgemengem Intressi stellen a Recommandatioune formuléieren. Si kann och vun de Regierunge consultéiert ginn.

Zesummesetzung an Informatiounen

D’interparlamentaresch Assemblée vum Benelux (och „Benelux-Parlament“ genannt)

D’Assemblée vum Benelux gëtt de Regierunge vum Benelux Recommandatiounen iwwer Themen, déi mat der Ëmsetzung an dem Fonctionement vun der Wirtschaftsunioun ze dinn hunn. Si këmmert sech ëm de kulturelle Rapprochement an ëm d’Zesummenaarbecht, wat d’Politik no baussen ugeet, an ëm d’Vereenheetlechung vum Droit vun den dräi Länner. Si ka Froe par rapport zu Theeme vun allgemengem Intressi stellen a Recommandatioune formuléieren. Si kann och vun de Regierunge consultéiert ginn.

Fir weider Informatiounen
Link