Emission
Publizéiert le 21.11.2022 à 16h14 Update le 21.11.2022 à 16h14

Ausriichtung vun der Lëtzebuerger Aussepolitik

Chamber aktuell mam Yves Cruchten (LSAP) a mam Fernand Kartheiser (ADR).

D’Lëtzebuerger Aussepolitik, d’Ukrain, d’NATO, China an de Rapport vum Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher.

 • 00:00
 • 00:11
 • 11:11
 • 12:05
 • 13:02
 • 13:48
 • 14:29
 • 14:56
 • 26:58
 • 27:34
 • 28:17
 • 28:34
 • 29:50
 • 30:38
 • 31:21
 • 32:00