Emission
Publié le 06.02.2023 à 17h56 Mis à jour le 06.02.2023 à 18h01

Élections communales, vote des étrangers, incompatibilités ...

Quelles nouvelles dispositions régissent la vie politique communale ? Qu'est-ce qui va encore changer ? Émile Eicher, président du Syvicol, répond aux questions de Chamber aktuell (émission en langue luxembourgeoise)

  • 00:00
  • 03:39
  • 08:07
  • 24:29

D'Auslännerwalrecht, duebel Mandater, de Waltermin sin Theeme vum Gespréich. Donieft gi mer op de Gesetzprojet 8052 an, deen eng Rei Changementer um 88er Walgesetz virgesäit: do geet et zum Beispill ëm déi strofrechtlech Responsabilitéiten an der Gemeng oder nach Incompatibilitéiten.

E weidere Sujet sinn d'Aktivitéite vun de Fuerschungsinstituter, dat bei Geleenheet vun den Aarbechten op engem Gesetzprojet deen eenzel Adaptatioune virgesäit.