Ordre du jour

  1. Visitt vum Schéisstand am Bleesdall a vum Munitiounsdepot um Waldhaff