Ausschusskalender

Réunion - 18 April 2024
  1. Petitionpublique n°2707 : Ugepassten Personalschlëssel an der Crèche / Maison relais

  2. Conclusions des commissions

Sitzung einsehen
Réunion - 17 April 2024
  1. Petitionpublique n°2755 : Pour une interdiction d'émettre des certificats de virginité

  2. Conclusions des commissions

Sitzung einsehen
Réunion - 17 April 2024
  1. Petitionpublique n°2809 : Aide-soignanteë sollen fir déi Aarbecht déi si am Alldag leeschten, deementspriechend bezuelt ginn.

  2. Conclusions des commissions

Sitzung einsehen

Zusammensetzung und Informationen