„Demokratie (er)liewen!"

Emission
Publié le 25.11.2022 à 17h30 Mis à jour le 25.11.2022 à 17h31

Ënnert deem Motto waren Atelieren dëse Freideg vum Jugendkonvent an der Chamber organiséiert ginn.

  1. 00:04:38
  2. 02:13:40

A 4 Workshoppen hu sech déi Jonk iwwer d’Sujeten 

  • Demokratie an der Schoul! Watglift?! 
  • Walrecht vun 16 Joer
  • Medien – (Des)informatioun 
  • Inklusioun – eng Gesellschaft fir eis all

ausgetosch. An enger Plénière goufen d’Konklusiounen aus den Ateliere virgestallt a mat Deputéierten a Ministeren diskutéiert. De Jugendkonvent ass vum Jugendrot organiséiert. 

Junior

Verschiedene Angebote richten sich speziell an Kinder und Jugendliche.

Mehr anzeigen